Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru funcțiile publice de execuție vacante de:

  • Expert clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Contabilitate-Salarii-Resurse Umane
  • Consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate-Salarii-Resurse Umane

Probele stabilite pentru concurs sunt:

a) proba scrisă

b) interviu

Condițiile de desfășurare a concursului:

– dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului de concurs în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv până la data de 08.05.2019

– dosarele de înscriere se depun la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a Județului Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. Vasile Conta nr. 2/1;

– organizarea probei scrise va avea loc în data de 20 mai 2019, ora 11.00 la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Satu Mare;

Condiţiile generale: candidaţii trebuie să îndeplinească  condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarul de concurs:

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, , respectiv până la data de 08.05.2019,

candidaţii depun dosarul de concurs,care va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

Condiții specifice:

1. Expert clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Contabilitate-Salarii-Resurse Umane;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul economic sau juridic;

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

2. Consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate – Salarii – Resurse Umane:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul economic;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor;

Bibliografie:

1.Expert clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Contabilitate-Salarii-Resurse Umane:

– Constituția României

– Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

– Legea nr. 82/1991 Legea Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

– Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;

2.Consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate-Salarii-Resurse Umane:

– Constituția României

– Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

– Legea nr. 82/1991 Legea Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul nr. 1792/2002 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; – Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.