ANUNȚ – SELECȚIE OFERTE – Servicii de instalare de echipamente de protecție împotriva incendiilor și realizare măsuri din scenariul de securitate la incendiu.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, cu sediul în Satu Mare, strada Vasile Conta Nr.2, localitatea Satu Mare. În conformitate cu art.2 alin.2, art. 7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi art.16, art.17, art. 43 – art. 46 HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Intenţionează să achiziţioneze   „Servicii de instalare de echipamente de protecție împotriva incendiilor (Rev.2) COD CPV 51700000-9”,, prin achiziţie directă, în conformitate cu solicitările şi descrierile din prezenta scrisoare.

Valoarea estimată a contractului de servicii este de 55.000 lei fără TVA.

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie sa conţină cel puţin următoarele informaţii şi care va fi însoţită de următoarele documente:

I.Documente de calificare:

1.Copie conform cu originalul, copie legalizată sau original Certificatul constatator emis de ORC din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar în corespondenţă cu obiectul contractului de achizitie publica;

2.Declaraţie privind conflictul de interese – Formular, semnat, ştampilat.

3.Declaraţie privind respectarea condiţiilor de muncă şi de protecţia muncii – Formular, semnat, ştampilat.

 1. Propunerea tehnică, va respecta cerinţele Caietului de sarcini.

Executarea lucrării va cuprinde următoarele :

 1. golul de acces spre pod, se va proteja   cu elemente incombustibile  avînd EI30, cu respectarea prevederilor art. 2.4.39 din P118/99 « în clădirile cu pod, de gradul I …III de rezistenţă la foc golurile prevăzute în planşeele spre pod se proteajază cu elemente de închidere rezistente la foc minimum 30 minute»
 2. se va realiza termoprotecția scării de acces la etajul 1 al clădirii C4 cu respectarea prevederilor art. 2.3.33 din P118/99 « grinzile, podestele, rampele scărilor interioare închise trebuie să fie C0 ( A1 ), cu rezistenţa la foc minimum 1 oră în clădirile de grad I…III de rezistenţă la foc,şi cel puţin din clasa C2 de rezistenţă la foc 45 minute in construcţiile de gradul IV, respective 15 minute in construcţiile de gradul V.» . Scara metalică va avea EI60. Scara va respecta prevederile art. 2.3.20 din P118/99 « finisajul pe căile de evacuare a persoanelor trebuie să fie, de regulă, C0 ( A1 ). Se admit pardoseli din lemn si mochetă de maximum 2 cm grosime, precum și finisajele din folii de max. 0,5 cm grosime, care vor fi lipite pe suport  C0 (A1
 3. conform prevederilor normativului P118/3-2015 art. 3.3.1 echiparea cu instalaţii de semnalizare a incendiilor este obligatorie la structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare cu mai mult de 10 camere sau 50 de paturi ( la clădirile cu mai puţin de 10 camere sau 50 de paturi se prevăd detectoare autonome de alarmare la fum ) respectiv la clădiri, compartimente de incendiu şi incăperile pentru comerţ cu mai mult de două niveluri sau cu aria construită mai mare de 600 mp

Se va realiza echiparea clădirilor C1, C4 si C23 , cu instalaţie de semnalizare incendii.

Instalaţia de semnalizare incendii  va cuprinde :

 1. echipament de control şi semnalizare ( centrală de semnalizare )
 2. echipamente de alimentare cu energie electrică
 3. detectoare
 4. declanşatoare manuale ( butoane de semnalizare )
 5. dispozitive de alarmă

Spațiul în care se va monta centrala de semnalizare va respecta  prevederile art.      3.9.2.1 , 3.9.2.2 din normativul P118/3-2015 «încăperile special destinate echipamentelor de control si semnalizare trebuie să corespundă următoarelor  condiții:

 • să fie în general la parter, în spaţii uşor accesibile din exterior, în vecinatatea uşilor de acces de intervenție ale pompierilor. Când specificul clădirii impune, se admite amplasarea echipamentelor de control și semnalizare aferente IDSAI la alte niveluri ale clădirii
 • accesul către încăperile unde sunt amplasate ECS trebuie să fie ușor
 • să nu fie traversate de conductele instalațiilor utilitare ( apă, canalizare, gaze, încălzire etc. ) Sunt admise numai racorduri pentru instalaţiile care deservesc încăperile respective
 • să nu fie amplasate sub încăperi încadrate în clasa AD4 conform normativului I7/2011 ( medii expuse la picături de apă )
 • spaţiile pentru ECS să fie prevăzute cu instalaţii de iluminat de sigurantă pentru continuarea lucrului
 • accesul să fie permis doar persoanelor specializate și desemnate în conditiile legii
 • indicațiile și controalele să fie uşor accesibile pompierilor și personalului responsabil în clădire
 • iluminatul să permită citirea cu uşurinţă a etichetelor şi indicațiilor vizuale (cel puțin 200 lx)
 • riscul de incendiu să fie mic şi spaţiul să fie prevăzut cu cel puțin un element de detectare conectat la sistemul de semnalizare a incendiilor  »
 1. bucătăriile şi preparările calde vor fi izolate de spaţiile accesibile publicului prin pereţi şi planşee C0 rezistente la foc minimum 1 oră, iar uşile de comunicare vor fi etanşe la foc minimum 15 minute ( art. 3.8.8. din P118/99 )
 2. este necesară echiparea spaţiilor de alimentație publică cu iluminat antipanică , conform prevederilor normativului I7/2011
 3. se va asigura iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului în  încăperea în care va fi amplasată centrala de semnalizare incendiu. Timpul de punere în funcţiune 0,5s-5s timp de funcţionare 1 oră.
 4. se va realiza marcarea căilor de evacuare cu iluminat de securitate pentru evacuare « echiparea clădirii cu iluminat de securitate pentru evacuare. Iluminatul de securitate pentru evacuare  este necesar la construcţiile civile şi încăperile cu mai mult de 50 persoane ( art. 7.23.7.1 din I7/2011 ). Timpul  de punere în funcţiune este 5s, timp de funcţionare cel puţin 1 oră, conform SR 12294. »

Sistemul  de  detecţie  şi  avertizare  incendiu  va  fi  conceput  pentru  a  realiza următoarele  funcţii :

 • Alarmă în caz  de  detecţie  a  unui  început  de  incendiu,  prin utilizarea  de  detectoare  automate de  fum  şi  temperatură ( acolo  unde este  cazul)
 • Avertizare prin butoane  manuale,  în  cazul  sesizării  vizuale  a  unui  început  de  incendiu;
 • Avertizare personal operator,  prin  indicarea  locului  unde  s-a  produs  incendiul;
 • Avertizare optică şi  sonoră  atât  în  interior  cât  şi  în  exteriorul  imobilului;
 • Interconectarea cu sistemul  pentru  siguranţa  clădirii, dacă se consideră necesar,
 • Transmisia automată a  semnalelor;

În  principiu,  instalaţia  de  semnalizare  a  incendiilor  trebuie  să  detecteze  începutul  de  incendiu  în  cel  mai  scurt  timp,  să  analizeze  rapid  informaţiile  primite şi  în  cazul  confirmării  evenimentului, să  emită  semnalul  de  alarmă  adecvat,  pentru  asigurarea  intervenţiei  şi  evacuării.

Echipamentele  de  detecţie  şi  avertizare  incendiu  vor  fi  supravegheate  permanent  de  către  personalul  specializat  şi  instruit  de  firma  furnizoare  de  echipamente.

Sistemul  de  detecţie  este conceput pentru o  utilizare  cât  mai  simplă, dar  în  acelaş  timp  va asigura un grad ridicat de supraveghere a posibilităţiilor de apariţie a incendiilor.

Semnalizarea apariţiei  unor  focare  de  incendiu  se  va  realiza  prin intermediul  unor  dispozitive  adecvate – sirene şi lămpi de semnalizare – amplasate  în interiorul  clădiri cât  şi  în  exteriorul  acesteia prin intermediul sirenei cu lampă de semnalizare integrată .

Pentru  realizarea  funcţiilor  descrise  mai  sus,  elementele  de  detecţie  şi  avertizare  se  vor  conecta  la  câte o  unitate  centrală  de  alarmare  incendiu, unitate convenţională  model MAG8+ sau echivalent, astfel:

–  o unitate MAG 8+ sau echivalent pentru  clădirea administrativă, amplasată  în spaţiul cu destinaţia de_recepție situat  la parterul imobilului,

–   o unitate  NAG 8+  sau echivalent  pentru corpul de clădir C4_Hotel P+1E și corpul de clădire C23_Motel  P+1E, amplasată in spațiul cu destinația de_coridor situat la parterul imobilului C4_Hotel.

Elementele constructive ale spaţiului în care se amplasează centrala de semnalizare şi alarmare incendiu, respectă cerinţele prevăzute în art.3.9.2.1 și art.3.9.2.2. din normativul P118/3-2015.

Afişarea  orcărui  eveniment  detectat  de  elementele  de  supraveghere  se  face  la  tabloul  de  comandă  de  pe  unitatea  centrală,  pe  un afişaj  LCD,  prin  identificarea  exactă  a  zonei  care  a  iniţiat  alarma.

Aceleaşi  informaţii  vor  putea  fi  vizualizate  şi  în alt  spaţiu, unde  se  va putea  instala  un tablou  de  informaţii  repetor (dacă este cazul şi la solicitarea beneficiarului).

S-a  optat  pentru  un sistem de detecție  cu  acoperire  partială.

Clădire  administrativă

 

Zona I  –  circuit  nr.1  –  parter:

DF 1.1,  BA1.1., DF1.2, DF1.3, BA1.2, DF1.4, DF1.5, DF1.6, BA1.3, BA1.4, DF1.7, DF1.8, BA1.5,

Zona II  –  circuit  nr.2  –  etaj:

DF 2.1, DF 2.2, DF2.3, BA2.1, DF2.4, DF2.5,

Circuitul sirene de interior si exterior

SE, SI 1.1, SI1.2, SI2.1

 

Clădire  C4 – HOTEL + CLĂDIRE C23 – MOTEL

Zona I –  circuit  nr.1  –  parter clădire C4_HOTEL

BA1.1, DF 1.1, DF1.2, DF1.3, DF1.4, DF1.5, DF1.6, DF1.7,               DF1.8,

Zona II  –  circuit  nr.2  –  etaj  clădire C4_HOTEL

BA2.1, DF 2.1, DF 2.2, DF2.3,  DF2.4, DF2.5, DF2.6, DF2.7,                 DF2.8, DF2.9

Circuitul nr. 5: sirene de interior

SI 1.1, SI1.2,

Circuitul nr. 6: sirena de exterior

SE,

Zona III –  circuit  nr.3  –  parter clădire C23_MOTEL

DF 3.1,  BA3.1, DF3.2, DF3.3, DT3.4,

Zona IV  –  circuit  nr.4  –  etaj  clădire C23_MOTEL

DF 4.1, DF 4.2, BA4.1, DF4.3,

Circuitul nr. 7: sirena de exterior

SE,

 

Pe  tabloul  de  comandă  va  fi  afişată  starea  sistemului,  cu  semnalizarea  optică  şi  acustică  a  prezenţei  tensiunii  de  la  reţea,  alarmelor  de  incendiu,  defecţiunilor,  etc.

Centrala  are  posibilitatea  acţionării  unor  eventuale  instalaţii  de  stingere  sau  a  altor  elemente  de protecţie  împotriva  incendiului, dacă  este  cazul.

 

Pentru  stabilirea  numărului  de  detectoare  şi  tipul  acestora,  s-au  luat  în  considerare :  natura  materialului  combustibil  care  poate  conduce  la  un  focar  de  incendiu,  caracteristicile constructive  ale  clădirii ( tavan, ferestre, înălţime, etc. ).

Detectorii  de  fum  optici sau  prevăzut  în  spaţiile  unde  există  riscul  apariţiei  unui  focar  de  incendiu  cu  propagare  a  fumului. În alegerea acestora s-a luat în considerare fiabilitatea acestora în funcţionare şi gradul de acoperire al suprafeţei.

Ţinând  cont  de  comportamentul  uman  în  caz  de  pericol, butoanele de avertizare incendiu s-au prevăzut   în  apropierea  căilor  de  evacuare. De  asemenea ,  s-au  amplasat  astfel  de  butoane în anumite zone  astfel  încât,  la  sesizarea  unui  potenţial pericol de incendiu,  orce  ocupant  să    poată  trece  prin  faţa  unui  buton  fără  a  străbate  o  distanţă  mai  mare  de  30  m.

Dispozitivele  de  avertizare  se  vor  conecta  la  unitatea  centrală .

3.2.Structura  sistemului de detecţie  şi  avertizare  incendiu

 

Cod  produs Tip  element Cantitate Producător
NAG8+   sau echivalent Centrală averizare incendiu 2
601P sau echivalent Detector  de  fum optic , convenţional, 35
601H-R sau echivalent Detector  de temperatură 2
MCP50 sau echivalent Buton de incendiu de interior 10
SF105  sau echivalent Sirenă  de  incendiu  de  interior 5
SF120  sau echivalent Sirenă  de  incendiu  autoprotejată 2

 

 3.3. Amplasare  echipamente  sistem  de  detecţie  şi  alarmare  incendiu

Simboluri  utilizate :

CAI    – unitate  centrală  de  alarmare

DF     – detector optic  de  fum

DFm  – detector optic  de  fum mascat

LS      – lampă de semnalizare pentru detector de fum mascat

BAI    – buton  manual  incendiu

SI      – sirenă  de  incendiu de  interior

SE     –  sirenă  de  incendiu de  exterior

 

Denumire spaţiu Suprafaţă mp CAI DF DT

 

BAI

 

SI

 

SE
CLĂDIRE  ADMINISTRATIVĂ              
Parter              
RECEPTIE 12,28 1 1 1 1
SALĂ DE MESE 19,23 1
BUCĂTĂRIE 8,44 1
HOL 12,42 1 1 1
CLUB MIC 28,68 1
CLUB  MARE 120,48 2 2 1
VESTIAR 38,54 1 1
Etaj
BIROU 27,70 1
SECRETARIAT 11,30 1
CONTABILITATE 12,99 1
CASIERIE 7,24 1
HOL/CASA SCARII 8,80 1 1 1
Total clăd. administrativă   1 12 1 6 3 1
               
CLĂDIRE C4-HOTEL + C23-MOTEL
CLĂDIRE C4-HOTEL
Parter
Cameră 17,07 1
Cameră 12,55 1
Cameră 12,55 1
Hol 34,20 1 2 1 1 1
Cameră 12,55 1
Cameră 12,55 1
Cameră 17,07 1
Etaj
Cameră 17,07 1
Cameră 12,55 1
Cameră 12,55 1
Hol 33,45 3 1 1
Cameră 12,55 1
Cameră 12,55 1
Cameră 17,07 1
Total  C4-Hotel   1 17   2 2 1
CLĂDIRE C23-MOTEL
Parter
Cameră 12,34 1
Cameră 12,38 1
Cameră 12,30 1
C.T. 9,45 1
Terasa 1
Etaj
Cameră 12,34 1
Cameră 12,38 1
Cameră 12,30 1
Terasa 1
Total  C23 – Motel     6 1 2 0 0
Total  general C4 + C23   1 23 1 4 2 1

 

Sirena  de  exterior  este se  va  monta  pe  peretele exterior,  la  intrare principală în imobile.

În  planşele   nr. 01-plan de situaţie, 02 – planuri cladire administrativă,  03 – schema monofilară clădire administrativă,

04 –         planuri clădire C4_Hotel, 05 – planuri clădire C23_Motel, nr.06 – schema  monofilară cladire C4 respectiv C23, se  prezintă  amplasarea  componentelor  sistemului  de  detecţie  şi  avertizare  incendii.

 

 

Propunerea tehnică va conține:

Toate informațiile conform caietului de sarcini.

Termen de execuție a lucrării: până în 15.12.2017.

Garanția lucrărilor: să fie de minim 24 luni de la data recepției instalației.

În vederea elaborării ofertei, ofertantul  poate  efectua  o vizită la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Satu Mare str.Vasile Conta  nr.2/1 respectiv la Centru de Agrement Satu Mare str.24 Ianuarie nr.17 pentru a studia proiectul”Instalația de detectare,semnalizare și  avertizare în caz de incendiu” respectiv măsurile stabilite prin ”Scenariu de securitate la  incendiu” întocmit de ing.Ioanaș Ligia Daniela și vizat de I.S.U. Satu Mare cu nr.99/17/SU-  SM/29.06.2017. Dovada efectuării vizitei se va face printr-un proces verbal de vizitare (semnat de beneficiar).

III.Propunerea financiară va conţine: Formularul de ofertă financiară însoţit de devizul de lucrări. Propunerea financiară va cuprinde toate costurile, taxele şi comisioanele aferente execuţiei de lucrări; de asemenea, se va menţiona termenul de execuţie şi termenul de garanţie a lucrării.

Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Atribuirea contractului se va face prin achiziţie directă prin aplicarea criteriului ,,preţul cel mai scăzut”:

Atribuirea contractului se va face prin intermediul Catalogului electronic din SEAP.

În termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la primirea comunicării de la Directia Judeteana pentru Sport și Tineret Satu Mare privind rezultatul selectiei se impune obligativitatea publicării în SEAP de către ofertantul desemnat câstigator de informații referitoare la oferta depusă.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor referitoare la oferta depusă la Direcția Județeană Pentru Sport și Tineret Satu Mare, pâna la data limită indicată în comunicarea privind rezultatul selecției, atrage respingerea ofertei.

Dacă există limitări tehnice în SEAP privind numărul maxim de caractere, reperul din SEAP/catalogul electronic va contine codul CPV, un rezumat al denumirii/descrierii obiectului contractului si prețul total ofertat, fără TVA.

Ulterior, dăcă ofertantul selectat câstigator şi în SEAP nu transmite prin intermediul SEAP acceptarea achiziției directe sau refuză achizitia, oferta sa va fi respinsă.

Scrisoarea de intenţie împreună cu formularele aferente pot fi obţinute printr-o solicitare transmisă pe adresa de email : djst.satumare@mts.ro

Ofertele vor fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea prezentei solicitări( pe site-ul: djstsatumare.ro), la sediul Direcției Județene Pentru Sport și Tineret Satu Mare, strada Vasile Conta nr.2. până la ora 16,30.

Caietul de sarcini  respectiv formularele indicate le puteți găsi aici:

CAIET DE SARCINI instalatie de detectare

formulare ofertant – +declaratii