Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare organizează concurs de promovare din funcția contractuală de execuție Inspector de specialitate debutant în funcția Inspector de specialitate gradul III în cadrul Centrului de agrement Ștrand Satu Mare;

Probele pentru concurs: probă scrisă;

Condițiile de desfășurare a concursului:

– dosarele de înscriere se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării pe site-ul și la sediul instituției , la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a Județului Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. Vasile Conta nr. 2/1;

– organizarea probei scrise va avea loc în data de 14 septembrie 2016, ora 10.00 la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Satu Mare;

Dosarul de concurs:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– curriculum vitae;

 

Bibliografie:

– Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu completarile si modificarile ulterioare;

– H.G. nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

– Legea 307 din 2006, privind apărarea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare;

 

Director executiv,

Dragoș Virgil